Изберете страница

Ценности и принципи

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, безплатно, некомерсиално и независимо социално пространство. Целта на всички участващи е създаването на среда, благоприятстваща развитието на едно по-свободно общество, и подобряване качеството на живот както на индивидуално, така и на колективно ниво.

Фабриката е изява на идеята, че ние, обикновените хора, можем реално да се самоуправляваме, а не да бъдем мамени от политиците и грабени от олигархичния елит. Чрез социален диалог и действие експериментираме колективно с различни предложения за коренна и автентична промяна на системата.

Фабрика Автономия е част от дългата традиция на социални центрове и други самоорганизирани пространства и инициативи, както по света, така и в България.

В основата на Фабриката стоят онези общочовешки хуманистични ценности, които са били и са двигател на прогреса и развитието на обществото.

Справедливост

Солидарност

Самоуправление

Неслучайно тези ценности са по-нова версия на френското „свобода, равенство, братство“ или германското „единство, справедливост, свобода“, защото в крайна сметка това са неизпълнените обещания на Епохата на хуманизма, които ние желаем да реализираме.

Реализирането на тези ценности се осъществява на база принципи, приети от всички участници в колектива.

  1. Автономност и независимост – Общността на Фабриката е самоорганизиран колектив, в който всеки участник представлява единствено себе си. Този социален център е създаден, поддържан и развиван изцяло от обикновени хора с некомерсиални цели. Той се самоиздържа и няма за цел да реализира печалба. Фабрика Автономия не е подкрепена или финансирана от фондации, партии, бизнес организации, икономически интереси и други подобни. Това според нас е автентичният смисъл на думата самоорганизация.
  2. Хоризонталност – този принцип е израз на желанието на колектива на Фабриката за съвместното реализиране на трите основополагащи ценности. Всички те са несъвместими с всяка авторитарност, йерархия, власт и господство, които всекидневно ни показва настоящата политическа, икономическа и социална система. Хоризонталността е разбирана като начин за организиране, който премахва типичните йерархични и пирамидални структури на власт. От този принцип следва и третият принцип на социалния център.
  3. Равнопоставеност – Всички участници в колектива на Фабрика Автономия имат равна възможност за участие във вземането на решенията.
  4. Участие и пряко действие – Действителното самоуправление предполага участниците в социалния център да участват пряко и активно както във взимането, така и в реализацията на решенията, които ги засягат. Дейностите във Фабрика Автономия са насочени към това да провокират към еманципираща ангажираност с индивидуалното и колективното ни съществуване, което за нас е истинският смисъл на политическото. Това е и свобода, и отговорност – да участваш в изпълнението на това, което си предложил и решил заедно с колектива.
  5. Многообразие и недискриминация – Равнопоставеността и възможността за реално участие изискват зачитане на различията и осъзнаване на богатството от алтернативи, които те ни предоставят. За да могат да бъдат реализирани ефективно, ние не приемаме каквато и да е форма на дискриминация, основана на етнос, религия, раса, националност, пол, възраст, сексуалност, материално и социално положение, образование и не само. Дискриминацията най-общо може да бъде разбирана като потисничество от страна на привилегирована група към непривилегирована група или такава в по-слаба позиция. Без тези два принципа следващият не би бил възможен.
  6. Отвореност – Фабрика Автономия е отворено и общодостъпно социално пространство, тъй като приветства и спомага чрез наличната база за развитието на многообразните инициативи, колективи, групи и проекти, с които споделя общи ценности и принципи. Само заедно можем да изградим едно по-свободно общество.
  7. Взаимосвързаност – Ние разбираме взаимосвързаността на многообразните социални борби и каузи. Чрез отвореността и ангажираността си ще се стремим да подпомогнем връзките между тях. Колективът се стреми да спомогне за разрастването и развитието на множеството взаимосвързани автентични борби за справедливост, солидарност и самоуправление.
  8. Автентична радикалност – Оригиналният смисъл на думата „радикалност“ е да достигнеш до корена на проблема, до първоизточника му, а да не се задоволяваш с отстраняването само на проявленията и симптомите му. Всяка доминираща властова система (каквато тук и сега е глобалният капитализъм и срасналата се с него национална държава) се опитва да подмени този смисъл на понятието радикалност, провокирайки по този начин пасивност и неангажираност от страна на хората, които управлява. Ние сме реалисти, искаме единственото възможно – коренна промяна.
  9. Екологичност и устойчивост – Всички наши решения следва да не ограничават свободата и качеството на живот на бъдещите поколения и на всички други биологични видове около нас, както и на екосистемата като цяло. Радикалното отхвърляне на авторитарността, йерархията, властта и господството включва в себе си и репресивните структури и практики към другите биологични видове.

Непосредствената цел на Фабрика Автономия е да покаже, че алтернативи на настоящата система съществуват и те се живеят от много хора по света тук и сега.

Фабриката е опит да заживеем в максимална степен по тези алтернативни пътища. Да отвоюваме късче от свободата ни, от социалното ни пространство и да създадем един своеобразен алтернативен „оазис“ сред всепоглъщащите сивота и безизходица.

Автономия, защото ние самите можем да съградим едно справедливо, солидарно и самоуправляващо се общество.

 

 

 

 

Фабрика, защото постигането на индивидуалната ни свобода е немислимо без заедно да създаваме колективната ни свобода.