Изберете страница

Scroll down for English

На 12 май (петък) от 19:00 ч. Фабрика Автономия ви кани на безплатна прожекция на документалния филм за войната в Нагорни Карабах Recordless (2016).

Филмът е заснет в република Нагорни Карабах – в Шуши, Степанакерт, Хадрут, Варазабун, Мартакерт през ноември 2015 г. Базиран е на интервюта с единадесет жени.

Интервютата са дадени от жени, които са се били във войната, служили са като медицински сестри, били са взети за заложници, чийто съпруг или дете са били убити, които са били деца по време на войната.

Представяйки преживяванията на своите тела, чувства и спомени, жените документират своето общо място през понятията „освобождение“, „мир“, „война“, „борба“.

С този филм се опитахме да идентифицираме всекидневната съпротива на жените към патриархалните репресии в наложения им военен контекст, пишат авторите на филма.

С английски субтитри
Продължителност: 1 час и 53 минути.
Автор и реализация: De collective, Армения (2016)

Вход свободен, както винаги.

On 12 May (Friday) at 7 pm Fabrika Avtonomia invites you to a free screening of the documentary film for the war in Nagorno Karabakh – Recordless (2016).

The film is shot in Nagorno Karabagh Republic – in Shushi, Stepanakert, Hadrut, Varazabun, Martakert in November, 2015. It is based on the interviews with eleven wom*n.

The interviews were given by wom*n who fought, who served as medical nurses, who were taken as hostages, whose husband or child were killed, who were children during the war.

Present-ing the experiences of their bodies, their feelings, memories wom*n are recording the common place through the notions of „liberation“, „peace“, „war“, „struggle“.

By this film we attempted to identify everyday resistance of wom*n to patriarchal repression during imposed military context.

With English subtitles
Duration of the film: 1 hour 53 min.
Author and realization: the De collective, Armenia
Editing: Lusine Chergeshtyan
Armenia, 2016

The entrance is free, as always.

Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
Become a patron at Patreon!