Изберете страница

14ти април, Фабрика Автономия, 19:00

MatraK AttaKK – MatraK AttaKK са банда от четири души Crust/grind от Гент, Белгия. Свирихме с началния си състав от 6 души до края на 2014 г. След това част от сегашния ни състав бяха с останалите заедно в друга група и се обединихме под името MatraK AttaKK.
След създаването на новия състав направихме няколко нови песни и започнахме да свирим на концерти около Белгия, със Silence Means Death,The League of Mentalmen, Vort, Prisoner 639, Altered State, Nothing Clean Hemdale… и записахме CD през зимата на 2015 г., от 2016 г.з апочнаха да ни продуцират Vleesklak Records и Dead Punx Society. Започнахме годината с много концерти и след това продължихме 9-дневно турне, свирейки всеки ден в Холандия, Германия и в Лиеж, до Берлин и обратно.
Когато се върнахме, споделихме сцена с Naked Aggression, MDC и Napalm Death, нови песни, нови планове за заснемане на видео в началото на 2017 г., 7-инчова 4-канална лента и други концерти, като Frost Punx Picnic ново турне за 2017!
Музика – https://matrakattakkcrust.bandcamp.com/

ZTRATILA SE KOCKA – идва от чешката „загубена котка“ или „изгубено котенце“, kocka също понякога се използва като прякор за жена / момиче, което оценявате позитивно.
Започнах да свиря на адордеон като дете в малко селце от североизточна Франция, чието име е твърде сложно да се произнесе от повечето хора. Животът ми си вървеше както и истрията ми с изкачвания и падежи докато не спрях да свиря за известно време.
Тъй като понякога спях под арката на Страсбург, започнах да се скитам и да поставям под въпрос все повече света, в началото на 20-те ми години, приятелите ми, под звездите с които споделяхме студените подове бяха предимно от Чехия. Когато чуха, че свиря акордеон, не можеха да повярват, че не свиря по улиците и инструментът ми е заключен в тъмно мазе. Те ме наричаха „kocka“, и ме тласнаха по нов път, моето име на сцената е почит към починалите и изгубените души, моят инструмент е гласът им, гласът ми е техния вик на гняв, болка, самота и любовта към онези, които повярваха, че имам да кажа нещо в името им.

Изпълнявам по улиците, където и когато почувствам, на сцената с всеки, който ме попита любезно и с когото споделям минимални общи възгледи на този свят. Моят проект е акустичен, но също така бавно се прехвърлям и на електрически. Виковете са силни, потта и сълзите могат да потекат, не се страхувайте от голата кожа, защото това, което сме ние, не е това, което изглеждаме.

Ztratila se Kocka – https://soundcloud.com/antheazdem


MatraK AttaKK was a 4piece crust/grind band from Ghent, Belgium. We started this line up end 2014 after 4 of us played together in another band and went forward under the name MatraK AttaKK.
After the new line was formed, we made some new songs and we started to play gigs around Belgium, with Silence Means Death, The League of Mentalmen, Vort, Prisoner 639, Altered State, Nothing Clean Hemdale…, and we recorded a CD in winter 2015, produced in 2016 by ourselves, Vleesklak records and Dead Punx Society. We started the year with a lot of gigs and
afterwards we went on a 9 days tour playing everyday in Holland, Germany and in Liége, to Berlin and back.
When we got back we could share the stage with Naked Aggression, MDC and Napalm Death, afterwards new songs, new recording plans in the beginning of 2017, a 7″, a 4way split tape!And other concerts, like the Frost Punx Picnic and a new tour for 2017!

Ztratila se kocka means in czech “lost cat” or “lost pussy” , kocka is also sometimes used as a nickname for a woman/girl you appreciate in a positive way.
Started to play accordeon as a kid in a small village from north- east France which name is too complicated to pronounce for most people . Life goes and my story too with its ups and downs sides and i stopped music for a while.
As i would sometimes sleep under the archs of Strasbourg, start wander and question more and more the world, beginning of my 20’s, the friends under those stars and sharing those cold floors were mostly from rep.czech. When they heard i used to play accordion, they couldn’t believe i would not play for the streets and my instrument was locked in a dark basement. They were calling me kocka, they pushed me on a new path, my stage name is a tribute to the deads and the lost souls, my instrument is their voice, my voice is a scream of anger, pain, loneliness and love to those who believed i had something to say in their name.

Performing in the streets wherever i feel and can, on stage for whoever ask me nicely and with who i share a minimum of common views on this world. My act is acoustic but i’m also slowly going on performing plugged. Screams are loud, sweat and tears can leak, don’t be afraid of bare skin, cause what we are is not what we seem.

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!