Изберете страница

LGBTI Community Fest 2017 във Фабрика Автономия – 15ти и 16ти декември

Част от тазгодишния LGBTI Community Fest ще се проведе във Фабрика Автономия. Какво ни предстои?

(English below)

LGBTI

15 декември

18:30 Куиър отряд

Представяне и разговор с новия неформален доброволчески ЛГБТИ колектив – Куиър отряд – Queer Squad.

20:00 Само (без) женствени, моля

През последните няколко години “жествените” гей мъже стават все по-видими в медиите, обществото и публичния дискурс. В света на модата все повече дизайнери показват колекции, в които размиват традиционните представи за “мъжко” и “женско” облекло, налагайки джендър неутрални и флуидни модели на представяне на тялото отвъд първичните и вторични полови белези. Помислете само за пост-джендър естетиката на Алесандро Микеле от Gucci или за нашумелия австралийски модел Андрей Пежич, който преди да се разкрие като трансджендър жена се превъплъщаваше успешно в андрогенни образи, или за растящия интерес към трансджендър модни и културни икони като Леа Т. и Хари Неф. В същия този период и само за няколко години телевизионният риалити формат RuPaul’s Drag Race се превърна от нишов социален експеримент в международен културен феномен, който катапултира драг културата, драг жаргона и драг естетиката в колективното съзнание и ги претопи в масовия вкус.

В същото време обаче възприеманите като “женствени” гей мъже продължават да бъдат обект на дискриминация (или най-малкото на лековати подигравки) не само от страна на хетеро обществото, но до голяма степен и в рамките на ЛГБТИ+ общностите. Достатъчно е да отворите който и да е гей сайт за запознанства или приложение за секс, за да се уверите в това. Епитети като “меки китки”, “швестерки”, или описания като “Търся само мъжкари”, “Никакви жествени”, “Masc4Masc” не само доминират, но и са използвани безкритично като “естествен” език на флирта и сексуалното общуване.

Подобни стереотипи съществуват и общността на куиър жените. Коментари като „тя прилича на мъж, нали сме лесбийки, не искаме мъже“ или другата крайност на „тя е прекалено женствена, за да бъде истинска лесбийка“ са по-често срещани от очакваното.

Какви са причините за тази дискриминация? Защо “женствените” мъже са нежелани и дори избягвани от голяма част от гей мъжете? Какво говори това за стереотипите за женственост и мъжественост и прикрепените към тях ценности, очаквания и неосъзнати предразсъдъци в ЛГБТИ+ обществата? Как гей мъжете могат да станат по-осъзнати и толерантни в общуването си с “различните” от тях гей мъже?

По тези и други въпроси, свързани с феномена фемшейминг (от англ. Femme shaming”) и маскшейминг (от англ. „masc shaming“) ще разговаряме с експерти, специалисти и представители на ЛГБТИ+ общността в панелна дискусия в рамките на Sofia LGBTI Community Fest. Целта на срещата е да разберем малко повече за фемшейминга, да се научим да го разпознаваме, когато сме негови жертви или когато самите ние несъзнателно го прилагаме, и как можем успешно да работим за преодоляването му в самите себе си и в ЛГБТИ+ обществата, в които живеем. Събитието е отворено към всички, които се интересуват от темата и имат какво да споделят по нея.

ВХОД СВОБОДЕН

16 декември

Какво е фестивалът без истинско куиър парти? Вечерта на 16ти декември ще бъде отдадена единствено на танци и парти!

18:30 Вогинг вечер – лекция

В първата част на вогинг вечерта Борис Врдоляк от Хърватия ще ни запознае с историята на вогинга.

Воуг (Vogue) или вогинг е силно стилизиран танц, създаден през 80-те години на миналия век. Той води началото си от танцувалната сцена в Харлем (Ню Йорк), и е развит от афроамериканската LGBTIQ общност в града. Този танц получава известност когато е включен в песента и видеото към нея на Мадона „Vogue“ (1990), и когато е представен в документалния филм „Париж гори“( Paris is Burning) през 1990г. Воуг танцът черпи вдъхновение от начина, по който моделите на списание Vogue позират, стилът на древните Египетски йероглифи, елементи от бойните изкуства и др. В сегашния му вид този танц се превръща в глобален феномен, който продължава да се развива както като стил, така и демографски. В момента има 3 различни стила на този танц: Стар стил, Нов стил и Женствен стил.

20:00 Вогинг вечер – уъркшоп

Борис Врдоляк и В. Странска ще ни запознаят с някои от основните стилове във вогинга.

22:00 Парти!

След уъркшопа оставаме за парти, на което ще покажем новите си вогинг умения под звуците на някои от любимите ни куиър парчета!


15th of December

18:30 Queer Squad
Presentation and discussion with the new non-formal LGBTI collective Куиър отряд – Queer Squad.

20:00 Just (No) Femmes, Please
Panel discussion

Over the last few years the “feminine” gay men have become more and more visible in the media, in the society at large and in the public discourse. In the world of fashion for example designers recently have been showing collections which blur the traditional notions of “male” and “female” clothing, focusing on gender-neutral and gender-fluid patterns of body representation, which go beyond primary and secondary sex traits. Just pause for a moment to consider the post-gender aesthetics of Alessandro Michele from Gucci for example or the well-known Australian model Andrej Pejic, who, before coming out as a transgender woman, had successfully impersonated numerous androgynous personas, or the growing interest in contemporary transgender fashion and cultural icons such as Lea T. and Hari Nef. In the same period and in just a few years the TV reality format RuPaul’s Drag Race has transformed from a niche social experiment into an international cultural phenomenon, which has catapulted drag culture, drag jargon and drag aesthetics into the collective consciousness and has assimilated them into the mass taste.

At the same time however gay men perceived as “feminine” or “femme” continue to be discriminated against (or subjected to mockery at the very least) not only by the heterosexual society but to a large extent also within the LGBTI+ communities. It is enough to log into any gay dating site or application to witness this disturbing state of affairs. About descriptions such as “No femmes”, “Masc4masc”, “Sorry, not into camp” not only dominate but are also used uncritically and sometimes even unconsciously as the natural language of flirtation and sexual communication between gay men.

Similar stereotypes exist community of queer women as well. Comments like „she looks like a man, we’re lesbians, we do not want men,“ or the other extreme of „she’s too feminine to be a real lesbian“ are more common than expected.

What are the reasons for this discrimination? Why are “feminine” men perceived as unwanted and even avoided by a large number of other gay men? What does this phenomenon say about existing and deep-rooted stereotypes about femininity and masculinity and the values, expectations and unconscious biases attached to these stereotypes within the LGBTI+ communities? How can gay men become more aware and tolerant in communicating with what they perceive as “feminine” gay men?

On these and other issues related to the femme-shaming and masc-shaming phenomenon we are going to talk with experts, specialists and representatives of the LGBTI+ communities in a panel discussion within Sofia LGBTI Community Fest. The purpose of the meeting is to understand a little more about the phenomenon, to learn to recognize it when we become its victims or when we unconsciously apply it, and also to understand how we can successfully work to overcome it in ourselves and the communities we live in. The event is open to all who are interested in the topic and have something to say about it.

Free entrance.

16th of December

What is the festival without a real queer party? The night of December 16th will be dedicated only to dancing and party!

18:30 Voguing night – Lecture

Boris Vrdoljak (Croatia) will introduce us to the history of voguing. Vogue (or voguing) is a highly stylized dance, originating in the 1980s. It evolved out of the ballroom scene in Harlem (New York), developed by Afroamerican LGBTIQ community. It gained mainstream exposure when it was featured in Madonna’s song and video „Vogue“ (1990), and when showcased in the 1990 documentary „Paris is Burning“. Vogue dance was inspired by the famous model poses of Vogue magazine, the style of ancient Egyptian hieroglyphs, martial arts elements etc. In its modern form, this dance has become a global phenomenon that continues to evolve both stylistically and demographically. There are currently three distinct styles of vogue: Old Way, New Way, and Vogue Fem.

20:00 Voguing night – workshop

Boris Vrdoljak and V. Stranska will introduce us to some of the main voguing styles.

22:00 Party!

After the workshop we stay for a party where we will show our new voguing skills under the sounds of some of our favorite queer pieces!

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!