Изберете страница

Последен DIY LIVE на Kontingent Records и Фабрика Автономия за тази година!

Заедно с това, diy лейбълът Abandonment празнува 10 години.

▲ ᴜɴᴄʟᴇ ɢʀᴀsʜᴀ’s ғʟʏɪɴɢ ᴄɪʀᴄᴜs [ᴄᴢ]
https://unclegrashasflyingcircus.bandcamp.com

▲ ᴋʀāʟʟāʀ [ɴᴇᴡ ᴛᴀᴘᴇ ʀᴇʟᴇᴀsᴇ]
https://krallar.bandcamp.com

▲ ɴɪʜɪʟɪsᴛɪᴄ ғʀᴏɴᴛ [ғɪʀsᴛ ʟɪᴠᴇ sᴇᴛ ᴀғᴛᴇʀ 5 ʏᴇᴀʀs ᴏғ sɪʟᴇɴᴄᴇ + ɴᴇᴡ ᴛᴀᴘᴇ ʀᴇʟᴇᴀsᴇ]
http://hsfourteen.blogspot.com/search/label/NihilisticFront

▲ ᴀᴅᴏɴᴀɪ ᴀᴛʀᴏᴘʜɪᴀ
https://veluvian.bandcamp.com

ɴᴏ ᴡᴀʟʟs ʙᴜᴛ ɴᴏɪsᴇ ᴡᴀʟʟs

▲ 5ᴛʜ ᴅᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ
▲ ғᴀʙʀɪᴋᴀ ᴀᴠᴛᴏɴᴏᴍɪᴀ
▲ 20:30
▲ ᴘʀɪx ʟɪʙʀᴇ/ғʀᴇᴇ ᴅᴏɴᴀᴛɪᴏɴ

sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ʏᴏᴜ ʟᴏᴄᴀʟ ɴᴏɪsᴇ ᴅᴇᴀʟᴇʀ

[AB]PERF-013
http://abandonmentlabel.blogspot.com
http://kontingentrecords.tumblr.com

Uncle Grasha's Flying Circus

Uncle Grasha’s Flying Circus

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!