Изберете страница

For EN please scroll down.

Семинар-работилница „Основни методи за комуникационни партизани“

Culture Jamming? Подриване (на статуквото)? BarbieLiberationOrganization? Невидим театър?

17ти ноември (петък), 19:00, Фабрика Автономия

Работилница за всички хора, които биха искали да се намесят в рекламата,да възстановят пространството и да искат да знаят как работи фалшификацията.

„Комуникационна партизанска борба“ или подриването на културата са общи термини за политически и художествени стратегии, които споделят начина на употреба на структурите им на комуникация по творчески и подривен начин.

Колекцията на методите и инструментите дават възможност да се действа от потиснат или по-малко привилегирована позиция. По този начин се отварят нови перспективи за намеса и влияние в политическите и културни дебати и борби.

Семинарът дава преглед на теоретичната рамка на комуникационна партизария, както и свързани методи и някои примери за интервенции в публичното пространство. Например ще разгледаме как сексистките реклами могат да бъдат критикувани, атакувани и повлияни.

Трябва да има достатъчно пространство, за да се свърже с конкретни предизвикателства или с делата, които участниците биха искали да преобразят в собствената си среда.

Работният семинар ще се проведе на английски език и отнема около четири часа (включително почивките). Ще бъде организиран превод на български език на място, ако е необходимо.

Вземете USB-стик или външен твърд диск с вас, ако искате да получите допълнителния цифров материал за семинара.

Няма фиксирана цена за участие.

Със свободно дарение можете да подкрепите гостуващият лектор за пътни разходи, както желаете и каквито и да са финансовите ви условия.

Уъркшоп от: _willi hejda – те са транснационални активисти и (контра) културен работник – с цел добър живот за всички и да вярва, че много различни утопии са възможни Част от macucu Австрия – множество алтернативни културни колективи – https://macuco.org/

––––––––––––––––-

Workshops – basic methods of communication-guerrilla

Culture Jamming? Subverting? BarbieLiberationOrganization? Invisible theatre?

17th of November (Friday), 7:00pm, Fabrika Avtonomia

A Workshop for all people who would like to intervene in advertising, reclaim space and who want to know how faking works. Communication-guerrilla or also culture jamming are umbrella terms for political and artistic strategies which share their use of structures of communication in a creative and subversive way. The collection of methods and tools makes it possible to act out of an oppressed or less privileged position. Thereby new perspectives open up to intervene and influence within political and cultural debates and struggles.

The workshop gives an overview about the theoretical framework of communication-guerilla as well as connected methods and some examples of interventions. For example we will take a look on how sexist advertising can be criticized, attacked and influenced. There should be also enough space to connect to specific challenges or cases participants would like to address within their own environment.

The workshop will be held in english and takes about four hours (including breaks). A translation into bulgarian will be organized on side if needed.

Bring a USB-stick or external hard drive with you if you would like to get the additional digital workshop material.

There is no fixed price for the workshop.

You can pay as you wish and whatever your financial conditions allow you to give.

A workshop by: _willi hejda – they is a transnational activist and (counter)cultural worker – aiming for a good live for all and believing in many different utopias being possible Part of macucu – multiple alternative culture collective – https://macuco.org/

Фабрика Автономия

Фабрика Автономия е свободно, общодостъпно, некомерсиално и независимо социално пространство. Ние сме колектив от активисти, които вярват в солидарността, самоорганизацията и социалната промяна. Намираме се на бул. Тотлебен 34 в София.
    Ако дейността ни ви харесва, можете да подкрепите Фабрика Автономия в Patreon!
    Become a patron at Patreon!